Gluten

What do you do on Saturday morning, when your child wakes up a bit too early and you really want to do something you hoped to do on your own? I did an experiment.

Co robisz w sobotę rano, gdy Twoje dziecko budzi się ociupinkę zbyt wcześnie, a Ty chcesz zrobić coś, i zrobić to w spokoju? Ja wykonałem eksperyment.

Continue reading “Gluten”

Sourdough waffles. Gofry z zakwasem

Sometimes you get too much starter. You may decide to throw some away, but you may also decide to keep it and make use of it. This recipe is one of ideas to handle the surplus.

Czasem będziesz mieć zbyt dużo zakwasu. Możesz trochę wyrzucić, ale możesz go wykorzystać. Ten przepis jest jednym z przykładów, jak poradzić sobie z naddatkiem.

Continue reading “Sourdough waffles. Gofry z zakwasem”

White wheat-rye bread. Biały chleb pszenno-żytni.

While being crazy about trying to make everything bread related, and the rest, there are three types that we bake regularly. This is the last recipe from that list.

Choć mam bzika na punkcie próbowania robienia wszystkiego związanego z chlebem, i pozostałych, są trzy rodzaje, które pieczemy regularnie. To jest ostatni z tej listy. Continue reading “White wheat-rye bread. Biały chleb pszenno-żytni.”

Scones.

New Year, New Me! How are you all doing with your new year’s resolutions? I’m doing great, so after whole five days of excelling in my efforts it’s time for a reward.

Nowy Rok, Nowy Ja! Jak Wam wychodzą noworoczne postanowienia? Mi świetnie, więc po całych pięciu dniach wymiatania przyszedł czas na nagrodę.

Continue reading “Scones.”

Gluten free burger buns. Bezglutenowe bułki burgerowe.

It is a blessing not to have an allergy. You can eat anything edible, follow any diet.  When you’re celiac it’s not so beautiful any longer.

To błogosławieństwo nie mieć alergii. Możesz jeść wszystko wszystko, co jadalne, pójść na dowolną dietę. Kiedy masz celiakię, nie jest już tak pięknie.

Continue reading “Gluten free burger buns. Bezglutenowe bułki burgerowe.”

Dumplings. Pierogi.

​It doesn’t happen very often that we prepare dumplings, mainly because kids aren’t very keen to eat them. There are two occasions however that we never skip. One of them is today.

Nieczęsto robimy pierogi, głównie dlatego, że dzieci nie jedzą ich zbyt chętnie. Są jednak dwie okazje, kiedy musimy ulepić kilka. Jedną z nich mamy dziś. Continue reading “Dumplings. Pierogi.”

Flour. Mąka.

The first white bread we have baked was made using strong white flour from Lidl. Then we bought organic and never switched back. When writing on how to start baking bread, we used four types of flour – white and dark, both organic and from Lidl. Just to compare.

Pierwszy biały chleb upiekliśmy używając mąki chlebowej z Lidla. Potem kupiliśmy ekologiczną i nie wróciliśmy do poprzedniej. Kiedy pisaliśmy jak zacząć piec chleb, użyliśmy czterech rodzajów mąki – jasnej i ciemnej, zarówno ekologicznej jak i tej z Lidla, żeby porównać.

Continue reading “Flour. Mąka.”