White wheat-rye bread. Biały chleb pszenno-żytni.

While being crazy about trying to make everything bread related, and the rest, there are three types that we bake regularly. This is the last recipe from that list.

Choć mam bzika na punkcie próbowania robienia wszystkiego związanego z chlebem, i pozostałych, są trzy rodzaje, które pieczemy regularnie. To jest ostatni z tej listy. Continue reading “White wheat-rye bread. Biały chleb pszenno-żytni.”

Scones.

New Year, New Me! How are you all doing with your new year’s resolutions? I’m doing great, so after whole five days of excelling in my efforts it’s time for a reward.

Nowy Rok, Nowy Ja! Jak Wam wychodzą noworoczne postanowienia? Mi świetnie, więc po całych pięciu dniach wymiatania przyszedł czas na nagrodę.

Continue reading “Scones.”

Gluten free burger buns. Bezglutenowe bułki burgerowe.

It is a blessing not to have an allergy. You can eat anything edible, follow any diet.  When you’re celiac it’s not so beautiful any longer.

To błogosławieństwo nie mieć alergii. Możesz jeść wszystko wszystko, co jadalne, pójść na dowolną dietę. Kiedy masz celiakię, nie jest już tak pięknie.

Continue reading “Gluten free burger buns. Bezglutenowe bułki burgerowe.”

Dumplings. Pierogi.

​It doesn’t happen very often that we prepare dumplings, mainly because kids aren’t very keen to eat them. There are two occasions however that we never skip. One of them is today.

Nieczęsto robimy pierogi, głównie dlatego, że dzieci nie jedzą ich zbyt chętnie. Są jednak dwie okazje, kiedy musimy ulepić kilka. Jedną z nich mamy dziś. Continue reading “Dumplings. Pierogi.”

Flour. Mąka.

The first white bread we have baked was made using strong white flour from Lidl. Then we bought organic and never switched back. When writing on how to start baking bread, we used four types of flour – white and dark, both organic and from Lidl. Just to compare.

Pierwszy biały chleb upiekliśmy używając mąki chlebowej z Lidla. Potem kupiliśmy ekologiczną i nie wróciliśmy do poprzedniej. Kiedy pisaliśmy jak zacząć piec chleb, użyliśmy czterech rodzajów mąki – jasnej i ciemnej, zarówno ekologicznej jak i tej z Lidla, żeby porównać.

Continue reading “Flour. Mąka.”

Mini burgers. Małe burgery.

I am always happy to steal an idea from here or there. We had some catering at work the other day and guys brought mini cheeseburgers. About an inch in diameter, insanely good. I wanted to make them and try some recipe while doing so.

Zawsze chętnie podkradam pomysły stąd i owąd. Mieliśmy niedawno catering w firmie i goście przynieśli małe cheeseburgerki. Miały średnicę 2-3 cm, niesamowicie smaczne. Chciałem je zrobić i przy okazji wypróbować nowy przepis. Continue reading “Mini burgers. Małe burgery.”

Poznańskie rolls. Bułki poznańskie.

It’s after Christmas and I’m guessing that the last thing you think about is making new bread. That’s why we’re making rolls instead.

Jest po Świętach i podejrzewam, że ostatnie, o czym teraz myślisz to robienie chleba. Dlatego zrobimy bułki. Continue reading “Poznańskie rolls. Bułki poznańskie.”

Our daily bread. Chleba naszego powszedniego.

So this is Christmas. Regardless of whether you are celebrating or not, whether it is a spiritual experience to you, a get together with friends and family or a struggle, we would like to wish you that you never run out of bread.

Nadchodzą Święta. Niezależnie od tego, czy świętujesz czy nie, czy to jest dla Ciebie doświadczenie duchowe, spotkanie z rodziną i znajomymi, czy trudny czas, chcielibyśmy Ci życzyć, aby Ci nigdy nie zabrakło chleba.

Dzionie

Raków, the village my Mom comes from, has a long, interesting history and multiple local customs and traditions. I am proud to say my family is part of it.

Raków, wioska z której pochodzi moja Mama, ma długą interesującą historię oraz wiele lokalnych zwyczajów i tradycji. Jestem dumny, że mogę być tego częścią. Continue reading “Dzionie”